22 Ağustos 2009 Cumartesi

Hanya’daki Sultan İbrahim Camisi’nin Kiliseye Çevrildiği..alıntı

[Hanya'da Müslüman nüfusun yoğun olduğu Hünkâr Mahallesi'nde bulunan iki minareli Sultan İbrahim Camisi'nin kiliseye çevrilerek metropolid ve papazlarla hükûmet görevlilerinin de içinde bulunduğu bir topluluk tarafından içinde ayin yapıldığı hakkında Dahiliye Nezareti'nin tezkiresi.]google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);31 Temmuz 1918Bâb-ı ÂlîDâhiliye NezâretiEmniyyet-i Umûmiyye MüdîriyyetiŞu’be: 3Umûmî: 1678Husûsî: 155MahremdirHulâsa: Girid Hanya’daki Sultân İbrahim Câmi’-i Şerîfi hakkındaDevletlü efendim hazretleri,Girid Hanya’daki cemâ’at-i İslâmiyyenin en nefis ve muhteşem bir ibâdetgâhı olup İslam unsurunun en ziyâde kesîf bulunduğu Hünkâr mahallesinde kâ’in bulunan ve Sultân İbrahim Câmi’i ismini taşıyan iki minâreli câmi’-i şerîfin kiliseye tahvîl edilerek kable’l-feth hâ’iz olduğu Apiyos Nikolas ismiyle tesmiye edildiği ve geçenlerde metropolid vesâ’ir papaslarla ricâl-i hükûmet ve eşrâf ve mu’teberân hâzır bulunduğu hâlde rûhânî âyînler ve meserretkârâne tezâhürât yapıldığı Girid’den Neaimerisya(?) gazetesinde mütâla’a edilmiş olmağla berây-ı ma’lûmât tezkire-i senâverî terkîm kılındı. Efendim.// google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);Fî 8 Şevvâl sene [1]336 veFî 17 Temmuz sene [1]334 Dâhiliye NâzırıMehmed TalatBâb-ı ÂlîHâriciye NazâretiUmûr-ı Siyâsiyye Müdîriyyet-i UmûmiyyesiKalem Numarası: 5330/857731 Temmuz sene [1]334Hulâsa: Hanya’daki Sultân İbrahim Câmi’-i ŞerîfiLahey Sefîri Nusret Beyefendi ,HazretlerineHanya’daki cemâ’at-i İslâmiyyenin en muhteşem bir ibâdetgâhı olup İslam unsurunun kesretle bulunduğu Hünkâr Mahallesi’nde kâ’in bulunan ve Sultân İbrahim ismini taşıyan ve iki minâreli câmi’-i şerîfin kiliseye tahvîl edilerek kable’l-feth hâ’iz olduğu Apiyos Nikolas tesmiye edildiği ve geçenlerde metropolid ve sâ’ir papaslarla ricâl-i hükûmet ve eşrâf ve mu’teberân hâzır bulunduğu hâlde rûhânî âyinler ve meserretkârâne tezâhürât yapıldığı Girid’den gelen Neaimerisya(?) gazatesinde mütâla’a edilmiş olmağla mu’âmele-i vâkı’a tarafımızdan kat’iyyen tecvîz edilemiyeceğinden câmi’-i şerîf-i mezkûrun kemâ fi’s-sâbık İslam unsurunun ibâdetine tahsîs ve sâ’ir me’âbid-i İslâmiyyenin bu kabîl tecâvüzâta ma’rûz kalmamaları esbâbının istikmâli zımnında Atina’daki Flemenk sefîri ma’rifetiyle Yunan Hükûmeti nezdinde teşebbüsât îfâ ve netîcesinin inbâ buyurulması mütemennâdır. İrâde.
__________________

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder