16 Nisan 2010 Cuma

Hanya’daki Sultan İbrahim Camisi’nin Kiliseye Çevrildiği..alıntı

[Hanya'da Müslüman nüfusun yoğun olduğu Hünkâr Mahallesi'nde bulunan iki minareli Sultan İbrahim Camisi'nin kiliseye çevrilerek metropolid ve papazlarla hükûmet görevlilerinin de içinde bulunduğu bir topluluk tarafından içinde ayin yapıldığı hakkında Dahiliye Nezareti'nin tezkiresi.]


google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);

31 Temmuz 1918

Bâb-ı Âlî

Dâhiliye Nezâreti

Emniyyet-i Umûmiyye Müdîriyyeti

Şu’be: 3

Umûmî: 1678

Husûsî: 155

Mahremdir

Hulâsa: Girid Hanya’daki Sultân İbrahim Câmi’-i Şerîfi hakkında

Devletlü efendim hazretleri,

Girid Hanya’daki cemâ’at-i İslâmiyyenin en nefis ve muhteşem bir ibâdetgâhı olup İslam unsurunun en ziyâde kesîf bulunduğu Hünkâr mahallesinde kâ’in bulunan ve Sultân İbrahim Câmi’i ismini taşıyan iki minâreli câmi’-i şerîfin kiliseye tahvîl edilerek kable’l-feth hâ’iz olduğu Apiyos Nikolas ismiyle tesmiye edildiği ve geçenlerde metropolid vesâ’ir papaslarla ricâl-i hükûmet ve eşrâf ve mu’teberân hâzır bulunduğu hâlde rûhânî âyînler ve meserretkârâne tezâhürât yapıldığı Girid’den Neaimerisya(?) gazetesinde mütâla’a edilmiş olmağla berây-ı ma’lûmât tezkire-i senâverî terkîm kılındı. Efendim.

//

google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);Fî 8 Şevvâl sene [1]336 ve

Fî 17 Temmuz sene [1]334 Dâhiliye Nâzırı

Mehmed Talat

Bâb-ı Âlî

Hâriciye Nazâreti

Umûr-ı Siyâsiyye Müdîriyyet-i Umûmiyyesi

Kalem Numarası: 5330/8577

31 Temmuz sene [1]334

Hulâsa: Hanya’daki Sultân İbrahim Câmi’-i Şerîfi

Lahey Sefîri Nusret Beyefendi ,Hazretlerine

Hanya’daki cemâ’at-i İslâmiyyenin en muhteşem bir ibâdetgâhı olup İslam unsurunun kesretle bulunduğu Hünkâr Mahallesi’nde kâ’in bulunan ve Sultân İbrahim ismini taşıyan ve iki minâreli câmi’-i şerîfin kiliseye tahvîl edilerek kable’l-feth hâ’iz olduğu Apiyos Nikolas tesmiye edildiği ve geçenlerde metropolid ve sâ’ir papaslarla ricâl-i hükûmet ve eşrâf ve mu’teberân hâzır bulunduğu hâlde rûhânî âyinler ve meserretkârâne tezâhürât yapıldığı Girid’den gelen Neaimerisya(?) gazatesinde mütâla’a edilmiş olmağla mu’âmele-i vâkı’a tarafımızdan kat’iyyen tecvîz edilemiyeceğinden câmi’-i şerîf-i mezkûrun kemâ fi’s-sâbık İslam unsurunun ibâdetine tahsîs ve sâ’ir me’âbid-i İslâmiyyenin bu kabîl tecâvüzâta ma’rûz kalmamaları esbâbının istikmâli zımnında Atina’daki Flemenk sefîri ma’rifetiyle Yunan Hükûmeti nezdinde teşebbüsât îfâ ve netîcesinin inbâ buyurulması mütemennâdır. İrâde.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder